Programa A Resguard

El passat 18 de setembre va començar l’activitat d’A Resguard, un nou programa d’atenció a les famílies vulnerables en risc de perdre el seu habitatge. El programa compta amb una orientadora en temes d’habitatge, un advocat especialista en dret immobiliari i un oficial de notaria que treballen de manera complementària i en coordinació amb els altres serveis de l’Associació Salut i Família per a donar una resposta integral a la problemàtica de les famílies.
Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Es tracta d’un servei gratuït d’orientació jurídica, microeconòmica i pràctica pel que fa a l’habitatge de propietat o de lloguer. S’adreça principalment a famílies vulnerables amb infants al seu càrrec a fi de que puguin trobar-se a resguard en un habitatge digne

La cartera de prestacions inclou:

  • Assessorament microeconòmic i jurídic a mida adreçat a famílies que estiguin a risc de perdre el seu habitatge, sigui aquest de propietat o de lloguer.
  • Informació actualitzada a mida de les possibilitats econòmiques de cada família sobre habitatges disponibles amb preus de lloguer assequibles.
  • Informació i acompanyament a les sol·licituds d’ajuts públics pel pagament de deutes de lloguer.
  • Suport psicològic actiu a les famílies vulnerables que estiguin en risc de perdre els seu habitatge.
  • Assessorament jurídic sobre necessitat i validesa de tot tipus de documents notarials, contractes de compravenda, contracte de lloguer, etc relatius a bens patrimonials o immobles.